Obchodní podmínky gdmats.eu

Pozorně si přečtěte naše obchodní podmínky

Pozorně si přečtěte naše obchodní podmínky

 Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky elektronického obchodu společnosti Baliza spol. s.r.o, Vysoká 28, 81106, Bratislava

(Dále jen "Prodávající")

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Baliza s.r.o, IČ 45663726, se sídlem Vysoká 28, 811 06, Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě, vložka č. 35889 / B jako prodávající (dále jen "prodávající") a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen "kupující"). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.gdmat.eu

Kupujícím  je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelům  je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem  se rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelům se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument způsob dopravy, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující si zboží může objednat korektním vyplněním objednávky v internetovém obchodě (případně si může zboží objednat e-mailem na adrese siesta2@t-online.hu).

Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mail s informací o zaevidování objednávky do systému. Následně v případě potřeby ověření objednaného zboží, odešle prodávající potvrzení objednávky zboží s podrobnými informacemi o doručení podkladů, které jsou potřebné k realizaci objednávky. Prodávající může kupujícího kdykoli kontaktovat dodatečně telefonicky nebo e-mailem za účelem ověření objednávky nebo doplnění případných požadovaných informací.

Po potvrzení objednávky vznikne smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující se tím zavazuje objednané zboží zaplatit předem - celou kupní cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek a prodávající se zavazuje kupujícímu zboží dodat v souladu s platnými obchodními podmínkami.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.

Povinné údaje každé objednávky:

Jméno kupujícího 
Poštovní adresu pro doručení zboží 
Telefonické číslo nebo e-mailovou adresu 
Objednací kód zboží nebo přesný název zboží 
Počet kusů z každé položky zboží 
Datum vystavení objednávky 
Způsob úhrady za zboží 
Způsob přepravy a převzetí zboží

 

Objednávka pro právnické osoby musí obsahovat i:

IČO, DIČ, případně IČ DPH společnosti.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp.všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za kterou předmětný zboží nabízela bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na  provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku.

 Kupující se zavazuje provést platbu za zboží vždy předem, následujícím způsobem:

1.) po potvrzení o přijetí objednávky zboží přesměrován kupujícího na přímou platbu kartou společnosti TURSTpay, kde daný zboží uhradí.

2.) po potvrzení o přijetí objednávky zboží předem: bankovním převodem na číslo účtu číslo účtu : 2901063024 kód banky: 2010

IBAN: SK 48 330 000 000 290 106 3024

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

, kde kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky

V případě, že Vám podklad pro úhradu nebude e-mailem doručen do 48 hodin, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.

Pokud zákazník neuhradí objednané zboží do 2 dnů od potvrzení objednávky, prodávající má právo zrušit výrobu zboží pro kupujícího a označit objednávku za neplatnou (odstoupit od smlouvy). Zároveň zaniká obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

Faktura (daňový doklad) za objednané zboží bude posílána s objednávkou elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího. Fakturováno bude objednané zboží a přepravní náklady.

Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek a platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě.

Cena produktu zahrnuje vždy 1 grafický návrh. Za každý další vyžádán grafický návrh bude účtován příplatek 250Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen zboží.

Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla uvedena v internetovém obchodě v době objednání zboží.

 

V případě uhrazení ceny za zboží a nedodání potřebných podkladů pro vyhotovení zboží v přiměřené lhůtě, smluvní vztah zaniká a kupující má právo na vrácení zaplacené částky, snížené o storno poplatek, a to nejdříve po 21 dnech od přijetí platby prodávajícím.

Storno poplatek je ve výši 10% z uhrazené částky kupní ceny, bez nákladů za přepravu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího. Prodávající v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., Nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovém postupu bude kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží bude odeslán kupujícímu zvoleným způsobem - kurýrem.

Zboží bude odesláno ve lhůtě uvedené v internetovém obchodě.

Pokud není ujednané, jak měla být věc zabalena, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí prodávající věc pro přepravu.

Kupující se může průběžně informovat o stavu objednávky.

Na objednávce začínáme pracovat až po obdržení všech potřebných podkladů v požadované kvalitě a kvantitě.

Pokud není uvedeno u jednotlivých produktů jinak, doba zpracování objednávky a předání zboží kupujícímu je 14 pracovních dnů od přijetí platby a doručení všech potřebných podkladů v požadované kvalitě. Zboží se považuje za předáné jeho odesláním na přepravu, příp. osobním převzetím kupujícím.

V případě, že nastanou neočekávané okolnosti, které zabrání prodávajícímu dodat zboží v dodací lhůtě, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodání; v tomto případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody.

V případě, že nebudeme schopni odeslat zboží v uvedených lhůtách, budeme Vás kontaktovat e-mailem, příp. telefonicky, za účelem oznámení termínu odeslání.

Za poštovné a balné objednaného zboží prodávající účtuje náklady ve výši:

Doprava v rámci ČR:

Cena za doručení kurýrní službou

Platba předem (převodem nebo kartou) 0-2 kg 290,- Kč

Platba předem (převodem nebo kartou) 2-3 kg 420,- Kč

Platba předem (převodem nebo kartou) 3-5 kg 530 ,- Kč

Platba předem (převodem nebo kartou) 5-10 kg 620,- Kč

Platba předem (převodem nebo kartou) více než 10 kg dle platného ceníku přepravní společnosti, o ceně přepravného je třeba se předem Infomat

V případě jiných rozměrů se ceny za přepravu řídí platným ceníkem společnosti GLS. sro;

Doprava do zahraničí:

Do zahraničí je možné posílat zboží pouze při platbě předem.

O ceně poštovného do vaší země se můžete informovat i prostřednictvím e-mailové adresy siesta2@t-online.hu

Při nadrozměrných nákladech Vás budeme o ceně za dopravu informovat před potvrzením objednávky.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu siesta2@t-online.hu , sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění poškození zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných poškození zboží, dodat kupujícímu nové zboží.

Tedy reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí jehož bez vad potvrdil kupující pracovníkovi kurýrní služby, nebudou prodávajícím uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebude kupujícímu poskytnuto.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 3 kalendářních dnů ode dne objednání zboží, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán elektronický dopis, o odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

 Ve smyslu § 12 odst. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění, nmuže spotřebitel, kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, odstoupit od smluv z důvodů prodeje zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele.

REFUND

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Baliza s.r.o.

Vysoká 28

811 06 Bratislava

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.).Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením , zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.

 

REKLAMACE

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.

Kupující je povinen reklamovat zjevné vady (dodání jiného výrobku, množství, apod.) Nejpozději do pěti dnů, jinak jeho nárok na reklamaci zaniká. Skryté vady (výrobní, materiálové apod.) Je kupující povinen reklamovat neprodleně od okamžiku jejich zjištění, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí výrobku.

Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, ve které uvede popis vady. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i kopii daňového dokladu, na základě kterého bylo zboží pořízeno. 
Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem, apod. 
Reklamace bude vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Vyřešení oprávněné reklamace v záruční době je bezplatné. 
Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k závadě došlo nesprávným zacházením s výrobkem, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku apod. Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou a vyšší mocí. 
Reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji av případě právnických osob obchodním zákoníkem.

Nákldy spojené s přepravou při navrácení reklamovaného zboží, hradí výlučně kupující.

Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců, životnost produktů může být kratší.

III. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 122/2013 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvou a využití pro marketingové účely prodávajícího (hlavně pro zasílání obchodních sdělení, společnosti balíz sro a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu prodávajícího. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.dizajnovekoberce.sk. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných právech k těmto údajům.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů s jejich zpracováním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy na stránce www.dizajnovekoberce.sk V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Všechny takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem potřebným pro vyřízení reklamace av souladu se zákonem č. 1222013 Sb., O ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění vadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zapracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46 / ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, které používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebe podobné nástroje byly uloženy do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. Prodávající si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícím vytvořenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může kupující kontaktovat prodávajícího prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo kontaktního formuláře.

Závěrečná ustanovení

Za obsah přenášených obrazových a hudebních souborů odpovídá výlučně kupující samotný. U všech podkladů (fotografie, videa apod.) Dodaných kupujícím, jakož i při archivaci obrazových dat se předpokládá, že kupující vlastní potřebné autorská nebo jiná práva. Následky z případného porušení těchto práv nese sám kupující. Kupující současně s objednáním zboží prohlašuje, že obsah přenášených obrazových souborů není v rozporu s platnými trestněprávními právními předpisy.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Prodávající a kupující se dohodli, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp.prostřednictvím listovních zásilek.

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit náhledy a fotografie vyrobených zboží na své stránce. V případě nesouhlasu je kupující povinen toto oznámit prodávajícímu e-mailem a prodávající se zavazuje dané fotografie stáhnout.

Prodávající si vyhrazuje právo zveřejnit různé děkovné zprávy a e-maily na své stránce při odpovídajících produktech. V případě nesouhlasu kupujícího je možné po žádosti kupujícího e-mailem příslušné děkovné ohlasy vymazat.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č.108/2000 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které vznikly mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je obchodní společnost nebo fyzická osoba - podnikatel, se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Bratislavě, dne 1. ledna 2016

Stánky jsou zabazpečené

SSL GDmtas©

Tato stránka používá cookies. Vice info

Přihlášení