Obchodné podmienky

Prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky.

Prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky elektronického obchodu spoločnosti Baliza spol. s.r.o., Vysoká 28, 81106, Bratislava ako veľkoobchod, spoločnosti GDmats s.r.o , Vysoká 28, 81106, Bratislava ako maloobchod.

(ďalej len "Predávajúci")

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť

  • Baliza.sk s.r.o., IČO 45663726, so sídlom Vysoká 28, 811 06, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 35889/B ako predávajúci veľkoobchdoného predaja  (ďalej len „predávajúci“),plátca DPH
  • GDmats s.r.o. IČO 51241391, so sídlom Vysoká 28, 811 06, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 124869/B ako predávajúci veľkoobchdoného predaja (ďalej len „predávajúci")  Nie je plátcom DPH

a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.gdmats.eu -www.gdmats.com .

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument spôsob dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si tovar môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať e-mailom na adrese gdmats@gdmats.eu).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne v prípade potreby overení objednaného tovaru, odošle predávajúci potvrdenie objednávky tovaru s podrobnými informáciami o doručení podkladov, ktoré sú potrebné k realizácii objednávky. Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

Po potvrdení objednávky vznikne zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje objednaný tovar zaplatiť vopred - celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu tovar dodať v súlade s platnými obchodnými podmienkami.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Povinné údaje každej objednávky:

Meno kupujúceho
Poštovú adresu pre doručenie tovaru
Telefonické číslo alebo e-mailovú adresu
Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
Počet kusov z každej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Spôsob úhrady za tovar
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

 

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO, DIČ, prípadne IČ DPH spoločnosti

Platobné a prepravné podmienky

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH - pri veľkoobchodnom predaji - Baliza s.r.o , bez  DPH - pri maloobchodnom  predaji - GDmats.s.r.o. , príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku.

 

Kupujúci sa zaväzuje vykonať platbu za tovar vždy vopred, nasledujúcim spôsobom:

1.) po potvrdení o prijatí objednávky tovaru systém presmeruje kupujúceho na priamu platbu kartou spoločnosti TURSTpay, kde daný tovar uhradí.

2.) po potvrdení o prijatí objednávky tovaru vopred: bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: ktoré je uvedené na vystavenej faktúre,  kde kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry.

V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť výrobu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú (odstúpiť od zmluvy). Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak dojde k potvrdenie designu objednaného tovaru, je objednávka platná s povinnosťou úhrady, ak nebude objednávka uhradena a po odsúhlasení designu zo strany kupujúceho zrušena, bude účtovaný poplatok za zrušenie objednávky v hodnote 50 % z predajnej ceny.

Faktúra (daňový doklad) za objednaný tovar bude posielaná s objednávkou elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

Cena produktu zahŕňa vždy 1 grafický návrh. Za každý ďalší vyžiadaný grafický návrh bude účtovaný príplatok 10 EUR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

V prípade uhradenia ceny za tovar a nedodania potrebných podkladov na vyhotovenie tovaru v primeranej lehote, zmluvný vzťah zaniká a kupujúci má právo na vrátenie zaplatenej sumy, zníženej o storno poplatok, a to najskôr po 21 dňoch od prijatia platby predávajúcim.

Storno poplatok je vo výške 10% z uhradenej sumy kúpnej ceny, bez nákladov na prepravu.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – kuriérom.

Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej v internetovom obchode.

Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochrany. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Kupujúci sa môže priebežne informovať o stavu objednávky.

Na objednávke začíname pracovať až po doručení všetkých potrebných podkladov v požadovanej kvalite a kvantite a uhradení kúpnej ceny - odbŕžanej zálohovej faktúry.

Pokiaľ nie je uvedené pri jednotlivých produktoch inak, doba spracovania objednávky a odovzdania tovaru kupujúcemu je 14 pracovných dní od prijatia platby a doručenia všetkých potrebných podkladov v požadovanej kvalite. Tovar sa považuje za odovzdaný jeho odoslaním na prepravu, príp. osobným prevzatím kupujúcim.

V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré zabránia predávajúcemu dodať tovar v dodacej lehote, má predávajúci právo primerane predĺžiť termín dodania; v tomto prípade nenesie predávajúci zodpovednosť za vzniknuté škody.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme Vás kontaktovať e-mailom, príp. telefonicky, za účelom oznámenia termínu odoslania.

Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške:

Balíky zasielame DPD, GEIS

Ceny za prepravné náklady

V prípade iných rozmerov sa ceny za prepravu riadia platným cenníkom prepravnej spoločnosti.

Doprava do zahraničia:

Do zahraničia je možné posielať tovar iba pri platbe vopred.

Pre cenu poštovného do vašej krajiny sa môžete informovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy gdmats@gdmats.eu

Pri nadrozmernom náklade Vás budeme o cene za dopravu informovať pred potvrdením objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu gdmats@gdmats.eu,  spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou..

tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie poškodenia tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných poškodení tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.

Teda reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru, reklamácie

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 3  kalendárnych dní odo dňa objednania tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný elektronický  list, o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

 V zmysle § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, po prevzatí tovaru nemôže spotrebiteľ, spotrebiteľ ,okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, odstúpiť od zmlúv z dôvodov predaje tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

  • GDmats s.r.o. ; Vysoká 28; 811 06 Bratislava
  • Baliza s.r.o. ; Vysoká 28; 811 06 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

 

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady (dodanie iného výrobku, množstiev, farebnej kombinácie a pod.) najneskôr do piatich dní, inak jeho nárok na reklamáciu zaniká. Skryté vady (výrobné, materiálové a pod.) je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne od okamihu ich zistenia, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia výrobku.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.
Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie oprávnenej reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.
Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k vade došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku a pod. Zo záruky sú tiež vyňaté vady výrobku spôsobené živelnou pohromou a vyššou mocou.
Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a v prípade právnických osôb Obchodným zákonníkom.

Náklday spojené si spätnou prepravou reklamovaného tovaru, hradí výlučně kupujúci.

Na dodaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, životnosť produktov môže byť kratšia.

Bezpečnost a ochrana informácií

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a nariadením  EU 2016/679 (GDPR) v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu GDmats.s.ro., IČ 51241391, Vysoká 28, Bratislava 811 06. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára tu.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté GDmats -  pre marketingové účely poskytuje GDmats dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelný GDmats pre marketingové účely je platný pre obdobie 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu, alebo využije tento kontaktný formulár, alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailu: gdmats@gdmats.sk .

Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení a nariadení EU 2016/679 GDPR .

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

GDmats môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, GDmats pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení.

GDmats si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať GDmats u prostredníctvom kontaktného formulára, alebo gdmats@gdmats.eu

 

GDmats si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

 

Cookies
Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo kontaktného formulára.

Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť GDmats?

Môžem skontrolovať ich správnosť?

Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach www.gdmats.eu /www gdmats.com , telefonicky na telefónnom čísle +421 69 22 88 , prípadne písomne ​​na adresu Baliza s.r.o. - Vysoká 28 - 81106 Bratislava.

 

Záverečné ustanovenia

Záverečné ustanovenia

Za obsah prenášaných obrazových a hudobných súborov zodpovedá výlučne kupujúci samotný. U všetkých podkladov (fotografie, videá a pod.) dodaných kupujúcim, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že kupujúci vlastní potrebné autorské alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám kupujúci. Kupujúci súčasne s objednaním tovaru vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov nie je v rozpore s platnými trestnoprávnymi právnymi predpismi.

Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zverejniť náhľady a fotografie vyrobených tovarov na svojej stránke. V prípade nesúhlasu je kupujúci povinný toto oznámiť predávajúcemu e-mailom a predávajúci sa zaväzuje dané fotografie stiahnuť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zverejniť rôzne ďakovné správy a e-maily na svojej stránke pri zodpovedajúcich produktoch. V prípade nesúhlasu kupujúceho je možné po žiadosti kupujúceho e-mailom príslušné ďakovné ohlasy vymazať.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 15.5.2018

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie