Menu

Obchodné podmienky

Prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky.

Prečítajte si pozorne naše obchodné podmienky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky elektronického obchodu spoločnosti Baliza  s.r.o., Vysoká 28, 81106, Bratislava - ďalej ako GDmatsEU

(ďalej len "Predávajúci")

 1. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť

 

 • Baliza s.r.o.,
 • IČO 45663726, so sídlom Vysoká 28, 811 06, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 94261/B ako predávajúci veľkoobchodného predaja  (ďalej len „predávajúci“),plátca DPH

a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.gdmats.eu

Ďalej len GDmatsEU

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument spôsob dopravy, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Všetky služby poskytované zákazníkom spoločnosťou GDmatsEU sa riadia výlučne týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v znení platnom v čase nákupu Spoločnosť GDmatsEU neuznáva žiadne alternatívne podmienky kupujúceho.

Akékoľvek predpisy sú platné len vtedy, ak boli dohodnuté medzi GDmatsEU a zákazníkom.

Online predaj mimo EÚ sa riadi osobitne.

Spoločnosť GDmatsEU neponúka výrobky na nákup neplnoletým osobám.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si tovar môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo si môže tovar objednať e-mailom na adrese gdmats@gdmats.eu.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne v prípade potreby overení objednaného tovaru, odošle predávajúci potvrdenie objednávky tovaru s podrobnými informáciami o doručení podkladov, ktoré sú potrebné k realizácii pri objednávke personalizovaných produkov , alebo pri výrobe produktov s vlastným dizajnom.

Predávajúci GDmatsEU môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky alebo e-mailom za účelom upresnenie objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií a vyžiadaní podkladov pre tvorbu dizajnu.

Po potvrdení objednávky vznikne zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje objednaný tovar zaplatiť vopred - celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a predávajúci GDmatsEU sa zaväzuje kupujúcemu tovar dodať v súlade s platnými obchodnými podmienkami.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Povinné údaje každej objednávky:

 • Meno kupujúceho
 • Poštová adresu pre doručenie tovaru
 • Telefónne číslo
 • e-mailová adresu
 • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

IČO, DIČ, prípadne IČ DPH spoločnosti

Objednávka presonalizovaných výrobkov alebo výrobkov s vlastným designom:

Na objednávke, v prípade objednania presonalizovaného tovaru, alebo tovaru s výrobou na zákazku, začíname pracovať až po doručení všetkých potrebných podkladov v požadovanej kvalite a kvantite

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Spoločnosť GDmatsEU nenesie žiadnu zodpovednosť za logá, obrázky a grafické zobrazenia poskytnuté zákazníkom. Zakúpením a poskytnutím obrázkov a grafických zobrazení ä vyhlasujete, že ste buď ich duševným tvorcom, alebo že ste oprávnený používať autorské práva podľa licenčnej zmluvy.

Všetky fotografie, logá, texty, správy, skripty a programové postupy, ktoré sa objavujú na

Týchto stránkach a ktoré sme vytvorili alebo spracovali, sa nesmú kopírovať ani inak používať

Bez nášho výslovného súhlasu. Všetky práva sú vyhradené.

Kupujúci prostredníctvom objednávky potvrdzuje, že poskytnuté návrhy, vzory, dizajn, logá, značky alebo firemné

Symboly a písomné texty sa môžu používať bez akýchkoľvek obmedzení, najmä že bol

Získaný akýkoľvek potrebný súhlas tretích strán. Zákazník tiež potvrdzuje, že spoločnosť

GDmatsEU  neporušuje žiadne autorské práva v dôsledku použitia týchto dokumentačných

Materiálov a/alebo že zákazník v prípade akéhokoľvek porušenia autorských práv v plnej

Miere odškodní spoločnosť GDmatsEU a zbaví ju zodpovednosti voči tretím stranám.

 

Výroba sa spúšťa až po uhradení  kúpnej ceny – popr. po platbe  zálohovej faktúry.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope alebo v zaslanej cenovej ponuke  e-mailom, sú vždy aktuálne a platné ceny.  príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku, alebo v cenovej ponuke,  a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku.

Kupujúci sa zaväzuje vykonať platbu za tovar vždy vopred, nasledujúcim spôsobom:

1.) po potvrdení o prijatí objednávky tovaru systém presmeruje kupujúceho na priamu platbu kartou spoločnosti Tatrapay, kde daný tovar uhradí.

2.) po potvrdení o prijatí objednávky tovaru vopred: bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: ktoré je uvedené na vystavenej faktúre,  kde kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo faktúry.

V prípade, že Vám podklad na úhradu nebude e-mailom doručený do 48 hodín, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky.

Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 3 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť výrobu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú (odstúpiť od zmluvy). Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak dôjde k potvrdeniu designu objednaného personalizovaného tovaru, je objednávka platná s povinnosťou úhrady, ak nebude objednávka uhradená a po odsúhlasení designu zo strany kupujúceho zrušená do max. 3 dní, bude účtovaný poplatok za zrušenie objednávky v hodnote 50 % z predajnej ceny.

Faktúra (daňový doklad) za objednaný tovar bude posielaná s objednávkou elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách, alebo na základe cenovej ponuky dodanej zo strany GDmatsEU a platia výhradne pre nákup produktov spoločnosti GDmatsEU.

Cena produktu zahŕňa až 4 grafické návrhy. Za každý ďalší vyžiadaný grafický návrh môže GDmatsEU  po dohode s kupujúcim účtovať  príplatok 10 EUR.

Predávajúci GDmatsEU  si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci GDmatsEU  garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená , dohodnutá, v čase objednania tovaru.

 

V prípade uhradenia ceny za tovar a nedodania grafických návrhov,  ktoré sú potrebné pre výrobu personalizovaného  tovaru zo strany GDmatsEU  v primeranej lehote, zmluvný vzťah zaniká a kupujúci má právo na vrátenie zaplatenej sumy, a to najskôr po 21 dňoch od prijatia.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho GDmatsEU. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci GDmatsEU  si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

 

 

DODACIE PODMIENKY

Dohodnutý termín dodania bude podľa možnosti dodržaný, avšak v prípade poruchy zariadenia, ťažkostí so získaním surovín alebo vyššej moci nie je záväzný. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu omeškania dodávky, resp. uplatnenia nároku na náhradu škody je možné len po upomienke a po poskytnutí primeraného predĺženia dodacej lehoty.

V prípade, ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré zabránia predávajúcemu dodať tovar v dodacej lehote, má predávajúci právo primerane predĺžiť termín dodania; v tomto prípade nenesie predávajúci zodpovednosť za vzniknuté škody.

V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, budeme Vás kontaktovať e-mailom, príp. telefonicky, za účelom oznámenia termínu odoslania.

Technické poruchy v dodávateľskej spoločnosti alebo u subdodávateľov, prípady vyššej moci, vojna, nepokoje, výluky, štrajky, požiar, konfiškácia dôležitého diela, obmedzenie dodávok energie, ako aj oneskorený príchod dôležitých surovín zbavujú spoločnosť GDmatsEU povinnosti dodržiavať dodacie lehoty. Musí však urobiť všetko pre to, aby po prekonaní týchto prekážok zabezpečila rýchle dodanie. V týchto prípadoch sú nároky na náhradu škody zo strany zákazníka vylúčené. V prípade, že by bolo zjavne nemožné splniť zmluvné záväzky, majú obe strany právo odstúpiť od zmluvy a zmluva sa v dôsledku toho ruší.

Tovar bude odoslaný v rámci lehoty – doby výroby uvedenej v internetovom obchode alebo dohodnutej v cenovej ponuke od GDmatsEU.

Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochrany. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

GDmatEU dodáva tovar pomocou optimálnych dopravných prostriedkov. Vaše výrobky budú odoslané spoločnosťou DHL a UPS. Doručenie je zabezpečené do týchto krajín EÚ (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko). Bežne trvá doručenie približne tri až sedem pracovných dní. 

V prípade iných rozmerov sa ceny za prepravu riadia platným cenníkom prepravných spoločností.

Pre cenu poštovného do vašej krajiny sa môžete informovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy gdmats@gdmats.eu

Pri nadrozmernom náklade, alebo v prípade paletovej prepravy Vás budeme o cene za dopravu informovať pred potvrdením objednávky.

Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady vo výške platných, aktuálnych cenníkov prepravných spoločností.

Kupujúci sa môže priebežne informovať o stavu objednávky.

Pokiaľ nie je uvedené pri jednotlivých produktoch inak, doba spracovania objednávky a odovzdania tovaru kupujúcemu je od 10 do 28 pracovných dní od prijatia platby a doručenia všetkých potrebných podkladov v požadovanej kvalite, v závislosti o druhu objednaného produktu

Tovar sa považuje za odovzdaný jeho odovzdaním do prepravy, príp. osobným prevzatím kupujúcim.

Kupujúci je povinný  bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť baliacej pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.

Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku  je nutné a spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom na adresu gdmats@gdmats.eu.

Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Tovar podľa škodové zápisu, ktorého správnosť potvrdí dopravca, a po  uzavretí škodnej udalosti s dopravcom, môže predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných poškodení tovaru, dodať kupujúcemu nový tovar.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 3  kalendárnych dní odo dňa objednania tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný elektronický  list, o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

 V zmysle § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, po prevzatí tovaru nemôže spotrebiteľ, okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, odstúpiť od zmlúv z dôvodu predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

 

VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:

 • GDmats s.r.o. ; Vysoká 28; 811 06 Bratislava
 • Baliza s.r.o. ; Vysoká 28; 811 06 Bratislava

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu.

 

 

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný reklamovať zjavné vady (dodanie iného výrobku, množstiev, farebnej kombinácie a pod.) najneskôr do piatich dní, inak jeho nárok na reklamáciu zaniká.

Skryté vady (výrobné, materiálové a pod.) je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne od okamihu ich zistenia, najneskôr však do 24 mesiacov od prevzatia výrobku.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s vadným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis vady.

Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, a pod.

Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Vyriešenie oprávnenej reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k vade došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku a pod.

Zo záruky sú tiež vyňaté vady výrobku spôsobené živelnou pohromou a vyššou mocou.

Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a v prípade právnických osôb Obchodným zákonníkom.

Náklady spojené so spätnou prepravou reklamovaného tovaru, hradí výlučne kupujúci.

Na dodaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, životnosť produktov môže byť kratšia.

Iné

Nemôžeme ovplyvniť, ak naši dodávatelia vyradia suroviny z nášho sortimentu, takže ich už nie je možné dodávať, alebo ak sa zmení ich typ a dizajn. Ak náš dodávateľ sprístupní náhradný výrobok, budeme vás o tom informovať. Vaše zákonné práva v takomto prípade zostávajú nedotknuté.

Všetky výrobky ponúkané v obchode sa vo veľkej miere vyrábajú ručne. Preto si vyhradzujeme právo dodávať výrobky s toleranciou rozmerov a farby +/- 5 %.

RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI 

Nie sme vo vzťahu ku kupujúcim viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťujeme prostredníctvom elektronickej adresy gdmats@gdmats.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Ústredný inšpektorát
Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov; IČO
17331927; DIČ 2021511899 ; IČ DPH SK2021511899 -  https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami.

Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republika, Ministerstvo hospodárstva SR; Mlynské nivy 44/A 827 15; Bratislava 212; Slovenská republika; Tel.: +421 905 528 477 ; e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013, o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Bezpečnost a ochrana informácií

 1. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci GDmatsEU prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, a nariadením  EU 2016/679 (GDPR) v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, telemarketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu GDmats.s.ro., IČ 51241391, Vysoká 28, Bratislava 811 06. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára tu.

Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté GDmatsEU -  pre marketingové účely poskytuje GDmatsEU dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený GDmatsEU pre marketingové účely je platný pre obdobie 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu, alebo využije tento kontaktný formulár, alebo predávajúceho kontaktuje prostredníctvom e-mailu: gdmats@gdmats.sk .

Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení a nariadení EU 2016/679 GDPR .

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

 1. Cookies

GDmatsEU môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, GDmats pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

GDmatsEU si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať GDmats u prostredníctvom kontaktného formulára, alebo gdmats@gdmats.eu

 

GDmatsEU si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

 • Môžem nejako zistiť, aké osobné údaje o mojej osobe má spoločnosť GDmatsEU?
 • Môžem skontrolovať ich správnosť?
 • Môžem odvolať súhlas s ich spracovaním?

Áno, stačí, keď sa na našu spoločnosť obrátite s akoukoľvek otázkou či požiadavkou, a to buď prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na stránkach www.gdmats.eu, alebo prostredníctvom e-mailu : gdmats@gdmats.eu, telefonicky na telefónnom čísle +421 903 69 22 88 , prípadne písomne na adresu Baliza s.r.o. - Vysoká 28 - 81106 Bratislava.

Záverečné ustanovenia

Za obsah prenášaných obrazových a hudobných súborov zodpovedá výlučne kupujúci samotný. U všetkých podkladov (fotografie, videá a pod.) dodaných kupujúcim, ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že kupujúci vlastní potrebné autorské alebo iné práva. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám kupujúci. Kupujúci súčasne s objednaním tovaru vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov nie je v rozpore s platnými trestnoprávnymi právnymi predpismi.

Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zverejniť náhľady a fotografie vyrobených tovarov na svojej stránke. V prípade nesúhlasu je kupujúci povinný toto oznámiť predávajúcemu e-mailom a predávajúci sa zaväzuje dané fotografie stiahnuť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zverejniť rôzne ďakovné správy a e-maily na svojej stránke pri zodpovedajúcich produktoch. V prípade nesúhlasu kupujúceho je možné po žiadosti kupujúceho e-mailom príslušné ďakovné ohlasy vymazať.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Bratislave, dňa 28.4.2023

Zásady Ochrany osobných údajov

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára, resp. uzavretím Zmluvy, Používateľ potvrdzuje, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

2 Prevádzkovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: "GDPR"). Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým s GDPR.

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky Používateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

5. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Používateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po uplynutí tejto doby budú údaje vymazané.

6. Používateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR. Používateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má Používateľ právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

7. Používateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

8 Používateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné Zmluvu uzavrieť či jej zo strany Prevádzkovateľa plniť.

9. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
Posielanie obchodných oznámení

11 Záujemca o využívanie služieb Prevádzkovateľa vyplnením formulára:

11.1 súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Prevádzkovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
11.2 prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 9.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, lebo Používateľ sa zasielam informácií podľa bodu 9.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
11.3 súhlas podľa tohto odseku môže Používateľ kedykoľvek písomne ​​odvolať na gdmats@gdmats.eu

12 Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. Súbory cookie. Používaním webu Používateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.


Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (spracovateľská zmluva)

13 Prevádzkovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov Používateľa spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Používateľ je správcom týchto údajov.

14. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Prevádzkovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Prevádzkovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.

15 Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

15.1 bežné osobné údaje,
15.2 osobitné kategórie údajov podľa čl. 9 GDPR, ktoré Používateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

16. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje v súvislosti alebo na základe zmluvy o poskytovaní softvéru s názvom FLOX uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Používateľom.

17. Osobné údaje je možné spracovávať len na pracoviskách Prevádzkovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa týchto obchodných podmienok.

18. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pre Používateľa spracovávať osobné údaje klientov Používateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

19 Používateľ udeľuje povolenie sa zapojením subdodávateľov ako ďalšieho spracovateľa podľa čl. 28 ods. 2 GDPR. Subdodávateľom je prevádzkovateľ webhostingu redakčného systému FLOX. Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov zmluvnými doménovými registrátormi Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracovávané na účely vedenia údajov o Používateľovi v centrálnych registroch doménových mien (od okamihu registrácie doménového mena). Používateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov subdodávateľom helpdesk systému Prevádzkovateľa. Používateľ ďalej udeľuje Prevádzkovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Prevádzkovateľ však musí Používateľa písomne ​​informovať o všetkých plánovaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenia a poskytnúť Používateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Prevádzkovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

20 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že spracovanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

20.1 Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Používateľa, tj. Pre výkon všetkých činností potrebných pre plnenie zmluvy.
20.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako ik inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite po dobu spracovania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
20.3 Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Prevádzkovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
20.4 Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Prevádzkovateľa.
20.5 K osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Prevádzkovateľa a subdodávateľov podľa týchto podmienok, ktoré budú mať Prevádzkovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá takáto osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
20.6 Oprávnené osoby Prevádzkovateľa, ktoré spracúvajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie.

20.7. Prevádzkovateľ zabezpečí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Prevádzkovateľ zabezpečí, že táto povinnosť pre Prevádzkovateľa aj oprávnených osôb bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Prevádzkovateľovi.

21 Používateľ sa zaväzuje neodkladne deklarovali všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Prevádzkovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.

 

Pre nás, v spoločnosti Baliza s.r.o. je ochrana vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Robíme všetko pre to, aby osobné údaje vás a vašich klientov boli naozaj v bezpečí. Preto sme prijali rôzne opatrenia technického, organizačného a personálneho charakteru.

V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktorý budeme ďalej v texte uvádzať ako „zákon o ochrane osobných údajov") osobné údaje spracúvame vo viacerých informačných systémoch. V rámci remarketingu v AdWords využívame Vlastné zoznamy zákazníkov, preto vám na základe vašich preferencií pošleme napr. personalizovanú ponuku.


Keď žiadate informácie o našich službách alebo potrebujete pomôcť a poradiť

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom prokutov poskytovať hot-line a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu.
Keď si objednáte u nás naše produkty.

Aby sme vám mohli objednať produkt, ktorý  si vyberiete objednáte prostredníctvom nášho elektronického obchodu, budeme o vás spracúvať meno, priezvisko, kontaktnú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Tieto osobné údaje sú nevyhnutné k plneniu samotného predmetu zmluvy, k priradeniu platby, prípadne k poskytnutiu iných súvisiacich služieb (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti, ktoré nám vyplývajú v súvislosti s právnymi predpismi, ktoré upravujú napríklad ochranu spotrebiteľa).

Ďalšie osobné údaje o vás a vašich zákazníkoch, s ktorými pracujeme sú závislé od toho, ktorý z našich produktov nakupujete, a preto dopredu nevieme vymedziť zoznam spracúvaných osobných údajov. Držíme sa však zásady, že o vás spracúvame vždy len tie osobné údaje, ktoré sú naozaj nevyhnutné.
Keď vám zasielame novinky e-mailom.

K tomu, aby sme vás mohli informovať o našich užitočných novinkách vo forme krátkych e-mailových správ, spracúvame vašu adresu elektronickej pošty (e-mail). Vždy však len na základe vášho dobrovoľného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odhlasovacieho linku. Tento nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás obdržíte.

Spolupracujeme s dôveryhodnými dodávateľmi

Nielen naše webstránky, ale aj webstránky a internetové obchody vás - našich klientov umiestňujeme v cloudovej infraštruktúre spoločnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracúvania osobných údajov pravidelne certifikované v rámci systému manažmentu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informácií ISO/IEC 27001:2013.
Taktiež využívame služby serverhostingu spoločnosti Nethost, s.r.o. so sídlom Kšírova 435/136, Brno, ktorá zaviedla interné pravidlá a postupy, ktoré definujú ochranu, zaobchádzanie s dátami a ich overovanie v súlade s bezpečnostným štandardom PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

 

Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov

Bez vášho súhlasu osobné údaje, ktoré o vás spracúvame neposkytneme ani nesprístupnime žiadnym tretím stranám. Výnimkou sú len prípady, keď nás k odovzdaniu osobných údajov zaväzujú všeobecne záväzné právne predpisy (napr.Daňový úrad, polícia, súdy a iné oprávnené subjekty).

Politika používania cookies

Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.gdmats.eu umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.

Práva dotknutej osoby

Zákon o ochrane osobných údajov poskytuje dotknutým osobám (dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú) kontrolu nad spracúvaním ich osobných údajov a to v podobe tzv. práv dotknutých osôb.

Každá dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Vo veci otázok ochrany vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom e-mailovej adresy info@biznisweb.sk. Radi vám odpovieme a pomôžeme.

Autor služby a redakčného systému

Autor redakčného systému FLOX CMS je BiznisWeb s.r.o. Spoločnosť vlastní všetky práva duševného vlastníctva, zdrojové kódy, vrátane dobrej povesti na FLOX CMS.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ku ktorým objednávateľ na základe zmluvného vzťahu s poskytovateľom umožní poskytovateľovi prístup, a to najmä tak, že žiadnu dôvernú informáciu nerozšíri a neposkytne tretej strane, s výnimkou tretích strán, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb objednávateľom, napr. napojenie na API dopravných spoločností.

Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje, že dôverné informácie objednávateľa nepoužije v rozpore s ich účelom ani účelom ich poskytnutia vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať a udržovať také interné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k dôverným informáciám objednávateľa, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich akémukoľvek spracovaniu, rovnako ako k inému zneužitiu neoprávnenou osobou.

Potrebujete rohožku alebo koberec na mieru? Alebo sa chcete len niečo opýtať?

Naša ponuka kobercov a rohožiek je veľmi rozsiahla, či už máte záujem o výrobu s vlastným dizajnom alebo niektoré štandardné druhy rohoží, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme, poradíme s najvhodnejším výberom druhu materiálu podľa Vašich potrieb.

Kontaktujte nás

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať