Dôležité! Výrobné a logistické priestory veľkoplošných kobercov a niektorých ďalších materiálov sú zatvorené od 20. 7. 2024 do 18. 8. 2024. Odporúčame vám sa vopred informovať a zadať objednávku včas.

Inštalácia kobercov

pokladka-koberca-gdmatseu-web-1 (1)

SPRÁVNE ROZMERANIE
Postupujte pozorne a merajte radšej viackrát, aby ste predišli problémom pri zistení, že niekde chýba niekoľko centimetrov.

Prijmite od nás niekoľko informácií a rád:
• merajte vždy v najdlhšej a najširšej časti miestnosti
• dĺžku a šírku miestnosti zmerajte na niekoľkých miestach kvôli
nerovnostiam stien
• nezabudnite na výklenky a zárubne, tieto plochy tiež pripočítajte
(krytina sa kladie až pod krídlo dverí)
• na dĺžku miestnosti pripočítajte rezervu 5–10 cm
• majte na pamäti, že tolerancia v dĺžke a šírke kobercov na celoplošné pokrytie je ±1 % (podľa STN EN ISO 14159)

pokladka-koberca-gdmatseu-web

Dĺžku a šírku miestnosti zakreslite do základného nákresu, označte výklenky okien, vykurovacie telesá a dvere. Pamätajte aj na výčnelky stien, napr. okolo krbu. Lepšie než dokladať z kúskov je zakúpiť väčší celoplošný koberec. Zvyšky môžete využiť napr. na výrobu sokla alebo z väčších výrezov na rohožky či priadzou olemované
predložky.

Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa spojov.

instalacia-koberca-gdmatseu-(2)

PRÍPRAVA PODKLADU PRED POKLÁDKOU
Podklad musí byť rovný, suchý, pevný, čistý (zametený a povysávaný) a bez trhliniek. Nový cementový či anhydritový náter musí byť prebrúsený a zbavený nesúrodých častí, následne prestierkovaný vhodnou vyrovnávacou hmotou. To isté platí pre povrch, ktorý je nerovný.

Dilatačné škáry musia byť zachované. Pred stierkovaním aj inštaláciou koberca treba podklad ošetriť vhodnou penetráciou.
Rozmedzie odchýlok miestnejrovinnosti nášľapnej vrstvy je stanovené podľa STN 74 4505 a v miestnostiach pre trvalý pohyb osôb (byty, kancelárie a pod.) sú ±2 mm.

Odchýlky miestnej rovinnosti sa stanovujú pomocou porovnávacej laty s dĺžkou 2 m, na koncoch ktorej sú podložky, a pomocou meracieho klinu.
Vhodná teplota v miestnosti pri pokládke je min. 18 °C a relatívna vlhkosť do 75 %. Najvyššia povolená vlhkosť podkladu meraného CM metódou podľa STN 74 4505 je 3,2 % pri cementovom nátere (betón) a 0,5 % pri nátere na báze síranu vápenatého (anhydrit).
Pokiaľ je súčasťou podlahy systém podlahového kúrenia, musí byť požiadavka na najvyššiu dovolenú vlhkosť pri cementovom nátere znížená o 0,5 % a pri nátere na báze síranu vápenatého o 0,2 %.

Špeciálnu pozornosť venujte kontrole vlhkosti pred pokládkou do pivničných priestorov a v suteréne, v starších čirekreačných stavbách, ktoré nemusia byť dostatočne odizolované proti vznikajúcej rastúcej vlhkosti či kondenzácii vlhkosti v dôsledku teplotných výkyvov pri nedostatočnom vetraní a kúrení z dôvodu víkendovej prevádzky.

instalacia-koberca-gdmatseu-(3)

Príprava koberca – aklimatizácia
Celoplošný koberec treba pred pokládkou nechať rozložený v miestnosti 24 hodín, aby sa tzv. aklimatizoval (prispôsobil vlhkosti, teplote a prostrediu). Po rozložení koberca ho treba vizuálne skontrolovať a v prípade viditeľnej chyby je nutné reklamovať ho skôr, než začnete upravovať rozmery.

Pokiaľ šírka koberca výrazne presahuje šírku miestnosti, je vhodné ho zúžiť, avšak nikdy nie na presný rozmer.
Odporúčaná rezerva je cca 5–10 cm na každej strane.

pokladka-koberca-gdmatseu-web-1 (2)

POKLÁDKA KOBERCA
Pre dosiahnutie požadovaných vlastností treba koberec fixovať na rovný podklad. V prípade voľného položenia môže dôjsť k rýchlejšiemu opotrebovaniu (napr. vplyvom zvlnenia, vydutia, či v dôsledku klimatických podmienok scvrknutia) podlahovej krytiny, ktoré nemožno považovať za chybu tovaru.

Pokládka s obojstrannou lepiacou páskou
Pokládka s obojstrannou lepiacou páskou je najjednoduchšia, ale jej využitie je možné len v menších, málo frekventovaných priestoroch (do cca 20 m2 . Obojstranná páska je inštalovaná po obvode miestnosti (cca 3 cm od steny) a v strede miestnosti formou rastra s jednotlivými pásmi cca 1 m od seba.

instalacia-koberca-gdmatseu

Pokládka s celoplošným podlepením
Výrobcami odporúčaný spôsob pokládky kobercov je celoplošné podlepenie vhodným disperzným alebo fixačným lepidlom. To zabráni vzniku bublín, zvlnenia a zaistí dosiahnutie výrobcom deklarovaných vlastností tovaru (napr. triedu záťaže – viď symboly uvedené nižšie) a tiež rozmerovú stabilitu.

Dôležitá je voľba lepidla, vhodného na rub koberca a na očakávané zaťaženie. Fixačné lepidlá možno použiť
v menej zaťažovaných priestoroch, kde je inštalovaný koberec bez napájania. Výhodou fixačného lepidla je ľahšia výmena koberca.
Po aklimatizácii a zarezaní koberca s rezervou 5–10 cm (viď vyššie) s použitím ostrého noža koberec narežte na miestach výklenkov,dvier, potrubí, vykurovacích teleies s pod.

Potom krytinu preložte do stredu miestnosti a pomocou vhodnej zubovej stierky (veľkosť zubu podľa typu lepidla a krytiny) naneste lepidlo na podklad. Lepidlo nechajte odvetrať podľa návodu.
Vzniknuté vzduchové bubliny dôkladne vytlačte v smere od stredu k okraju. Preložte druhú polovicu koberca opäť do stredu miestnosti a pokračujte rovnako ako pri lepení prvej polovice. Po úplnom prile pení krytinu presne dorežte popri stenách a výklenkoch.

 

instalacia-koberca-gdmatseu-(4)

Pokládka na kobercovú podložku
V prípade požiadavky na väčší komfort, tepelnú či zvukovú izoláciu, je vhodné použiť špeciálnu podložku pod kobercové krytiny (zakúpiť si ju môžete v našich predajniach). Typ podložky zvoľte podľa pred pokladaného používania a záťaže.
Sú možné dva spôsoby pokládky. Prvým je tzv. dvojité lepenie, kedy sa podložka na pripravený podklad prilepí fixačným lepidlom a následne koberec na podložku lepidlom disperzným.

triedy-zataze-kobercov

Druhou možnosťou je tzv. napínanie, ktoré je vhodné prenechať špecializovanej podlahárskej rme. V žiadnom prípade nie je možné koberec na podložku voľne položiť. Spoje vždy podlepte vhodným kontaktným lepidlom, čím zabránite vzniku škáry v spoji.

potlac-kobercov-gdmatseu-9 (1)

 

Spájanie kobercov
V prípade spájania kobercov treba dbať na to, aby boli všetky diely položené rovnakým smerom a boli z rovnakej výrobnej série (šarže).
Nemožno teda nadstaviť šírku dĺžkou, či kombinovať diely z rôznych šírok. Nedodržanie týchto zásad má za následok viditeľné rozdiely farebných odtieňov spájaných dielov. Prispájaní kobercov so vzorom, či už plastickým alebo farebným, treba počítať s tým, že nepresnosť v symetrii sa riadi príslušnými normami a vzory na seba nemusia nadväzovať s absolútnou presnosťou.

svarovani-kobercu-tepelne